Ogólne warunki handlowe

Artykuł 1 Definicje

 1. AK-Media B.V., z siedzibą w Almere, Izba Handlowa a numer 66257778, jest określana jako sprzedawca w niniejszych ogólnych warunkach.  
 2. Druga strona Sprzedającego jest określana jako Kupujący w niniejszych ogólnych warunkach.  
 3. Strony są sprzedającym i kupującym razem.  
 4. Umowa odnosi się do umowy kupna pomiędzy stronami.  

Artykuł 2 Wymogi ogólne

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich wycen, ofert, umów i dostaw usług lub towarów przez sprzedawcę lub w jego imieniu.
 2. Odstępstwo od niniejszych warunków jest możliwe tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez strony.  

Artykuł 3 Zapłata ceny kupna

 1. Pełna cena zakupu jest zawsze płacona natychmiast w sklepie. W niektórych przypadkach w przypadku rezerwacji oczekiwany jest depozyt. W takim przypadku kupujący otrzyma dowód rezerwacji i przedpłatę. Zakupy są zawsze ostateczne i nie można ich anulować przed dostawą, ponieważ produkty są zamawiane bezpośrednio od dostawcy.
 2. Jeśli kupujący nie zapłaci w terminie, pozostaje w zwłoce. Jeśli Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Sprzedający ma prawo zawiesić zobowiązania do czasu, aż Kupujący wypełni swoje zobowiązanie płatnicze.  
 3. Jeśli kupujący pozostaje w zwłoce, sprzedający przystąpi do odbioru. Koszty związane z takim odbiorem ponosi Kupujący. Te koszty windykacji są obliczane na podstawie Dekretu w sprawie rekompensaty pozasądowych kosztów windykacji.  
 4. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności kupującego, roszczenia sprzedawcy wobec kupującego stają się natychmiast wymagalne i wymagalne.
 5. Jeżeli Kupujący odmówi współpracy przy realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, nadal jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny na rzecz Sprzedawcy.  

Artykuł 4: Oferty, oferty i cena 

 1. Oferty są nieobowiązkowe, chyba że w ofercie podany jest okres akceptacji. Jeśli oferta nie zostanie zaakceptowana w tym terminie, oferta wygaśnie. 
 2. Terminy dostaw w ofertach mają charakter orientacyjny i nie uprawniają kupującego do rozwiązania lub odszkodowania w przypadku ich przekroczenia, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.  
 3. Oferty i wyceny nie są automatycznie stosowane do powtarzających się zamówień. Strony muszą uzgodnić to wyraźnie i na piśmie. 
 4. Cena podana w ofertach, wycenach i fakturach składa się z ceny zakupu, w tym należnego podatku VAT i wszelkich innych opłat rządowych. 

Artykuł 5: Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia (prawo odstąpienia). Okres zaczyna biec od momentu otrzymania przez konsumenta (całego) zamówienia. 
 2. Nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli produkty są dostosowane do jego specyfikacji lub mają tylko krótki okres trwałości.
 3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Sprzedający zobowiązany jest udostępnić to Kupującemu niezwłocznie po wezwaniu Kupującego.  
 4. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci sprzedawcy nieużywany i nieuszkodzony produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz - jeśli to możliwe - w oryginalnym opakowaniu transportowym, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę. 

Artykuł 6: Zmiany w umowie

 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że dla prawidłowego wykonania zlecenia konieczna jest zmiana lub uzupełnienie prac do wykonania, strony odpowiednio dostosują umowę w odpowiednim czasie i we wzajemnych konsultacjach.  
 2. Jeżeli strony uzgodnią, że umowa zostanie zmieniona lub uzupełniona, może to mieć wpływ na czas zakończenia realizacji. Sprzedający poinformuje o tym Kupującego tak szybko, jak to możliwe.  
 3. Jeżeli zmiana lub uzupełnienie umowy ma konsekwencje finansowe i/lub jakościowe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego z wyprzedzeniem na piśmie.  
 4. Jeżeli strony uzgodniły stałą cenę, sprzedawca wskaże, w jakim zakresie zmiana lub uzupełnienie umowy spowoduje przekroczenie tej ceny.  
 5. Wbrew postanowieniom akapitu trzeciego niniejszego artykułu sprzedawca nie może naliczyć żadnych dodatkowych kosztów, jeżeli zmiana lub dodanie wynikają z okoliczności, które można mu przypisać.  

Artykuł 7: Dostawa i przeniesienie ryzyka

 1. Po otrzymaniu zakupionego przedmiotu przez kupującego, ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.   

Artykuł 8: Dochodzenie, skargi

 1. Kupujący jest zobowiązany do (zlecenia) sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie (dostawy)dostawy, ale w każdym przypadku w możliwie najkrótszym terminie. W ten sposób Kupujący powinien zbadać, czy jakość i ilość dostarczonych towarów odpowiada temu, co uzgodniły strony, lub przynajmniej czy jakość i ilość spełniają wymagania, które mają do nich zastosowanie w normalnym (handlowym)ruchu. 
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, braków lub utraty dostarczonego towaru Kupujący musi złożyć Sprzedającemu w formie pisemnej w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru. 
 3. Jeśli reklamacja jest uzasadniona w wyznaczonym terminie, sprzedawca ma prawo do naprawy lub ponownej dostawy, lub do odstąpienia od dostawy i wysłania kupującemu noty kredytowej na tę część ceny zakupu. 
 4. Niewielkie odchylenia i/lub odchylenia zwyczajowe w branży oraz różnice w jakości, liczbie, rozmiarze lub wykończeniu nie mogą być powoływane przeciwko sprzedawcy. 
 5. Reklamacje dotyczące konkretnego produktu nie mają wpływu na inne produkty lub części należące do tej samej umowy. 
 6. Po przetworzeniu towaru z kupującym nie będą przyjmowane żadne reklamacje. 

Artykuł 9: Próbki i modele

 1. Jeśli próbka lub model został pokazany lub dostarczony kupującemu, zakłada się, że został on dostarczony wyłącznie jako wskazanie, a przedmiot, który ma zostać dostarczony, nie musi być z nim zgodny. Jest inaczej, jeśli strony wyraźnie uzgodniły, że przedmiot, który ma zostać dostarczony, będzie mu odpowiadał. 
 2. W przypadku umów dotyczących nieruchomości domniemywa się również, że wskazanie powierzchni lub innych wymiarów i wskazań ma charakter wyłącznie orientacyjny, przy czym przedmiot, który ma zostać dostarczony, nie musi być z tym zgodny. 

Artykuł 10: Dostawa

 1. Dostawa odbywa się „ex works/shop/warehouse”. Oznacza to, że wszystkie koszty ponosi kupujący.
 2. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia dostawy towarów w momencie, gdy sprzedawca mu je dostarczy lub zleci ich dostarczenie, lub w momencie, gdy towary te zostaną mu udostępnione zgodnie z umową.
 3. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia dostawy lub zaniedbuje dostarczenie informacji lub instrukcji, które są niezbędne do realizacji dostawy, sprzedający jest uprawniony do przechowywania przedmiotu na koszt i ryzyko kupującego. 
 4. Jeśli towar zostanie dostarczony, sprzedawca jest uprawniony do naliczenia wszelkich kosztów dostawy. 
 5. Jeżeli Sprzedający potrzebuje informacji od Kupującego w celu wykonania umowy, okres dostawy rozpoczyna się po udostępnieniu przez Kupującego tych informacji Sprzedającemu. 
 6. Okres dostawy określony przez sprzedawcę jest orientacyjny. To nigdy nie jest ostateczny termin. 
 7. Sprzedający jest uprawniony do dostarczenia towaru w częściach, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie lub dostawa częściowa nie ma niezależnej wartości. Po dostawie Sprzedający jest uprawniony do wystawienia osobnej faktury za te części. 
 8. Sprzedawca jest uprawniony do udostępniania Twoich danych osobowych dostawcy końcowemu w celu promowania prawidłowej dostawy.

Artykuł 11: Siła wyższa

 1. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, w terminie lub prawidłowo z powodu siły wyższej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego.   
 2. Siła wyższa oznacza w każdym przypadku każdą okoliczność, której sprzedawca nie mógł wziąć pod uwagę w momencie zawierania umowy i w wyniku której Kupujący nie może zasadnie żądać normalnego wykonania umowy, taką jak na przykład choroba, wojna lub niebezpieczeństwo wojny, wojna domowa i zamieszki, molestowanie, sabotaż, terroryzm, zakłócenia w dostawie energii, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, okupacja firmy, strajki, wykluczenie pracowników, zmienione środki rządowe, trudności transportowe i inne zakłócenia w działalności sprzedawcy.  
 3. Ponadto strony rozumieją przez siłę wyższą okoliczność, że firmy dostarczające, od których zależy wykonanie umowy, nie wypełniają zobowiązań umownych wobec sprzedawcy, chyba że można to przypisać sprzedawcy.  
 4. Jeżeli wystąpi sytuacja, o której mowa powyżej, w wyniku której sprzedawca nie może wypełnić swoich zobowiązań wobec kupującego, zobowiązania te zostaną zawieszone do czasu, aż sprzedawca nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań. Jeżeli sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, trwała 30 dni kalendarzowych, strony mają prawo rozwiązać umowę w całości lub w części na piśmie.
 5. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, Kupujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie jest możliwe tylko listem poleconym.

Artykuł 12: Przeniesienie praw

 1. Żadne prawa którejkolwiek ze stron wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Postanowienie to ma zastosowanie jako klauzula o skutku majątkowym, o której mowa w art. 3:83 (2) holenderskiego kodeksu cywilnego.  

Artykuł 13: Zastrzeżenie prawa własności i prawa do zatrzymania

 1. Towary obecne u sprzedawcy oraz dostarczone towary i części pozostają własnością sprzedawcy, dopóki kupujący nie zapłaci całej uzgodnionej ceny. Do tego czasu sprzedawca może powołać się na zastrzeżenie prawa własności i odebrać towar.  
 2. Jeżeli uzgodnione kwoty do zapłaty z góry nie zostaną zapłacone lub nie zostaną zapłacone w terminie, Sprzedający ma prawo zawiesić pracę do czasu zapłaty uzgodnionej części. Występuje wówczas niewywiązanie się wierzyciela. W takim przypadku nie można powołać się wobec sprzedawcy na opóźnioną dostawę.  
 3. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania ani obciążania w żaden inny sposób Produktów objętych zastrzeżeniem własności.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do ubezpieczenia towarów dostarczonych Kupującemu z zastrzeżeniem prawa własności oraz do ich ubezpieczenia od ognia, wybuchu i zalania, a także od kradzieży oraz do udostępnienia polisy do wglądu na pierwsze żądanie.  
 5. Jeżeli towary nie zostały jeszcze dostarczone, ale uzgodniona zaliczka lub cena nie została zapłacona zgodnie z umową, sprzedawca ma prawo do zatrzymania. Przedmiot nie zostanie wtedy dostarczony, dopóki Kupujący nie zapłaci w całości i zgodnie z umową.  
 6. W przypadku likwidacji, niewypłacalności lub zawieszenia płatności kupującego, zobowiązania kupującego stają się natychmiast wymagalne i wymagalne.  

Artykuł 14: Odpowiedzialność 

 1. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające z lub w związku z wykonywaniem umowy jest zawsze ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku przez wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kwota ta jest zwiększana o kwotę nadwyżki zgodnie z odpowiednią polityką.  
 2. Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody wynikające z umyślnej lub umyślnej lekkomyślności sprzedawcy lub jego przełożonych nie jest wyłączona.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieostrożnym użyciem lub niewłaściwym użyciem sprzedanych przedmiotów.
 4. Smartwatche nie są instrumentami medycznymi ani naukowymi. Urządzenia przeznaczone są wyłącznie do rekreacji. Zmierzone wartości mają charakter wyłącznie poglądowy i dlatego mają charakter wyłącznie orientacyjny. Dlatego nigdy nie są przeznaczone do celów medycznych lub naukowych, a Valante nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich medyczne interpretacje. W przypadku problemów zdrowotnych użytkownicy powinni zawsze skonsultować się z lekarzem. Valante nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek odbiegające wartości.

Artykuł 15: Obowiązek reklamacyjny

 1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Sprzedającemu reklamacji dotyczących wykonanych prac. Reklamacja zawiera jak najdokładniejszy opis wady, dzięki czemu sprzedawca jest w stanie odpowiednio zareagować.  
 2. Jeżeli reklamacja jest zasadna, sprzedawca jest zobowiązany do jej prawidłowej naprawy i w razie potrzeby wymiany.

Artykuł 16: Gwarancje

 1. Jeśli w umowie zawarte są gwarancje, obowiązują następujące zasady. Sprzedający gwarantuje, że sprzedana nieruchomość jest zgodna z umową, że będzie funkcjonować bez wad i że nadaje się do użytku, który Kupujący zamierza z niej uczynić. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty odbioru nieruchomości sprzedanej przez nabywcę. 
 2. Celem wspomnianej gwarancji jest ustalenie takiego podziału ryzyka między sprzedającym a kupującym, że konsekwencje naruszenia gwarancji zawsze są całkowicie na koszt i ryzyko sprzedającego i że sprzedający nigdy nie może powoływać się na art. 6:75 holenderskiego kodeksu cywilnego w odniesieniu do naruszenia gwarancji. Postanowienia zdania poprzedniego mają również zastosowanie, jeżeli naruszenie było znane kupującemu lub mogło być znane w toku dochodzenia. 
 3. Wyżej wymieniona gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli wada powstała w wyniku niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania lub jeżeli - bez zezwolenia - kupujący lub osoby trzecie dokonali zmian lub próbowali je dokonać lub wykorzystali zakupiony przedmiot do celów, do których nie jest przeznaczony. 
 4. Jeśli gwarancja udzielona przez sprzedawcę dotyczy przedmiotu wyprodukowanego przez stronę trzecią, gwarancja jest ograniczona do gwarancji udzielonej przez tego producenta. 
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty wysyłki i obsługi związane ze zwrotem produktu. Opłata za usługę wynosi 15 euro.
 6. Po otrzymaniu smartwatcha i potwierdzeniu, że jest on objęty gwarancją, Valante naprawi lub wymieni produkt i zwróci go klientowi. Jeśli produkt zostanie naprawiony, zostanie zwrócony klientowi w dobrym stanie. Jeśli produkt zostanie wymieniony, zostanie on wymieniony na nowy lub odnowiony smartwatch tego samego lub, jeśli nie jest dostępny, podobnego modelu.

Artykuł 17: Prawo właściwe

 1. Do wszelkich stosunków prawnych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zastosowanie ma wyłącznie prawo niderlandzkie. Sąd holenderski jest właściwy. 
 2. Zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej o Sprzedaży jest wykluczone.
 3. Jeżeli w postępowaniu sądowym jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nadmiernie uciążliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.   

Artykuł 18: Wybór forum

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla Sądu Rejonowego w Amsterdamie.   

W przypadku pytań dotyczących zamówienia prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta!

Metody płatności Klarna

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy Państwu następujące metody płatności. Płatności należy dokonać na rzecz Klarna.

 • Płatność po terminie

Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi Klarna. Ogólne informacje na temat Klarnej można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i zgodnie z opisem w oświadczeniu o ochronie prywatności Klarna.