Allmänna villkor

Artikel 1 Definitioner

 1. AK-Media B.V., etablerat i Almere, handelskammarenummer 66257778, kallas säljaren i dessa allmänna villkor.  
 2. Säljarens andra part benämns köparen i dessa allmänna villkor.  
 3. Parterna är säljare och köpare tillsammans.  
 4. Avtalet avser köpeavtalet mellan parterna.  

Artikel 2 Allmänna villkor

 1. Dessa villkor gäller för alla offerter, erbjudanden, avtal och leveranser av tjänster eller varor av eller på uppdrag av säljaren.
 2. Avvikelse från dessa villkor är endast möjlig om detta uttryckligen har överenskommits skriftligen av parterna.  

Artikel 3: Betalning 

 1. Hela inköpspriset betalas alltid omedelbart i butiken. I vissa fall förväntas en deposition för bokningar. I så fall kommer köparen att få bevis på bokningen och förskottsbetalningen. Inköp är alltid slutgiltiga och kan inte avbrytas före leverans eftersom produkterna beställs direkt från leverantören.
 2. Om köparen inte betalar i tid är han i fallissemang. Om köparen är försumlig har säljaren rätt att upphäva skyldigheterna tills köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet.  
 3. Om köparen förblir i standard, kommer säljaren att fortsätta att samla in. Kostnaderna för sådan insamling ska bäras av köparen. Dessa indrivningskostnader beräknas utifrån förordningen om ersättning för utomrättsliga indrivningskostnader.  
 4. I händelse av likvidation, konkurs, utmätning eller uppskov med betalning av köparen, är säljarens fordringar gentemot köparen omedelbart förfallna till betalning.
 5. Om köparen vägrar att samarbeta med utförandet av ordern av säljaren, är han fortfarande skyldig att betala det överenskomna priset till säljaren.  

Artikel 4: Erbjudanden, offerter och pris 

 1. Erbjudandet är utan förpliktelse, om inte en acceptperiod anges i erbjudandet. Om erbjudandet inte accepteras inom den perioden förfaller erbjudandet. 
 2. Leveranstiderna i offerter är vägledande och ger inte köparen rätt till upplösning eller ersättning om denna överskrids, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om något annat.  
 3. Erbjudanden och offerter gäller inte automatiskt för upprepade beställningar. Parterna ska komma överens om detta uttryckligen och skriftligen. 
 4. Det pris som anges på erbjudanden, offerter och fakturor består av inköpspriset inklusive den moms som ska betalas och eventuella andra statliga avgifter. 

Artikel 5: Ångerrätt

 1. Konsumenten har rätt att säga upp avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen (ångerrätt). Perioden börjar löpa från det att (hela) beställningen har mottagits av konsumenten. 
 2. Det finns ingen ångerrätt om produkterna är skräddarsydda efter hans specifikationer eller bara har en kort hållbarhetstid.
 3. Konsumenten kan använda ett ångerformulär från säljaren. Säljaren är skyldig att göra detta tillgängligt för Köparen omedelbart efter Köparens begäran.  
 4. Under ångerperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera den oanvända och oskadade produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i den ursprungliga fraktförpackningen till säljaren, i enlighet med de rimliga och tydliga anvisningarna från entreprenören. 

Ändring av avtalet

 1. Om det under avtalets genomförande framkommer att det är nödvändigt för uppdragets korrekta utförande att ändra eller komplettera det arbete som ska utföras, kommer parterna att justera avtalet i enlighet med detta i god tid och i ömsesidigt samråd.  
 2. Om parterna är överens om att avtalet ändras eller kompletteras kan tidpunkten för slutförande av utförandet komma att påverkas. Säljaren kommer att informera köparen om detta så snart som möjligt.  
 3. Om ändringen eller tillägget till avtalet har ekonomiska och/eller kvalitativa konsekvenser, ska säljaren informera köparen i förväg skriftligen.  
 4. Om parterna har kommit överens om ett fast pris kommer säljaren att ange i vilken utsträckning ändringen eller tillägget till avtalet kommer att medföra att detta pris överskrids.  
 5. I motsats till bestämmelserna i tredje stycket i denna artikel kan säljaren inte ta ut några extra kostnader om ändringen eller tillägget är resultatet av omständigheter som kan tillskrivas honom.  

Artikel 7: Leverans och överföring av risk

 1. När den köpta varan har mottagits av köparen övergår risken från säljare till köpare.   

Artikel 8: Utredning, klagomål

 1. Köparen är skyldig att (ha) granskat de levererade varorna vid tidpunkten för (leverans)leverans, men i alla händelser inom kortast möjliga tid. Köparen bör därvid undersöka om kvaliteten och kvantiteten på de levererade varorna motsvarar vad parterna har kommit överens om, eller åtminstone om kvaliteten och kvantiteten uppfyller de krav som gäller för dem i normal (kommersiell)trafik. 
 2. Reklamation avseende skada, brist eller förlust av levererat gods ska ske skriftligen till säljaren av köparen inom 10 arbetsdagar från dagen för leverans av godset. 
 3. Om klagomålet är berättigat inom den angivna perioden har säljaren rätt att antingen reparera eller återleverera, eller att avstå från leverans och skicka köparen en kreditnota för den delen av köpeskillingen. 
 4. Mindre avvikelser och/eller avvikelser som är sedvanliga i branschen och skillnader i kvalitet, antal, storlek eller finish kan inte åberopas mot säljaren. 
 5. Klagomål som rör en viss produkt påverkar inte andra produkter eller delar som tillhör samma avtal. 
 6. Efter bearbetning av varorna med köparen kommer inga fler klagomål att accepteras. 

Artikel 9: Prover och modeller

 1. Om ett prov eller en modell har visats eller lämnats till köparen, förutsätts det att det endast har lämnats som en indikation utan att varan som ska levereras måste följa den. Detta är annorlunda om parterna uttryckligen har kommit överens om att den vara som ska levereras ska motsvara den. 
 2. Vid avtal om fast egendom förutsätts även angivande av ytarea eller andra dimensioner och indikationer endast vara avsedda som indikation, utan att varan som ska levereras behöver uppfylla detta. 

Artikel 10: Leverans

 1. Leverans sker "ex works/shop/warehouse". Detta innebär att alla kostnader är för köparen.
 2. Köparen är skyldig att ta emot leveransen av varorna vid den tidpunkt då säljaren levererar dem till honom eller får dem levererade till honom, eller vid den tidpunkt då dessa varor görs tillgängliga för honom i enlighet med avtalet.
 3. Om köparen vägrar att ta emot leverans eller är försumlig med att tillhandahålla information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har säljaren rätt att lagra objektet på bekostnad och risk för köparen. 
 4. Om varorna levereras har säljaren rätt att debitera eventuella leveranskostnader. 
 5. Om säljaren behöver information från köparen för avtalets genomförande börjar leveransperioden efter det att köparen har gjort denna information tillgänglig för säljaren. 
 6. En av säljaren angiven leveranstid är vägledande. Detta är aldrig en dödlig deadline. 
 7. Säljaren har rätt att leverera varorna i delar, såvida inte parterna har kommit överens om annat skriftligen eller delleverans inte har något självständigt värde. Vid leverans har Säljaren rätt att fakturera dessa delar separat. 
 8. Säljaren har rätt att dela dina personuppgifter med slutleverantören för att främja korrekt leverans.

Artikel 11: Force majeure

 1. Om säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, i tid eller på rätt sätt på grund av force majeure, är säljaren inte ansvarig för skada som köparen lidit.   
 2. Force majeure innebär under alla omständigheter alla omständigheter som säljaren inte kunde ta hänsyn till vid tidpunkten för avtalets ingående och till följd av vilka det normala genomförandet av avtalet inte rimligen kan krävas av köparen, såsom till exempel sjukdom, krig eller krigsfara, inbördeskrig och upplopp, övergrepp, sabotage, terrorism, energistörningar, översvämning, jordbävning, brand, företagsockupation, strejker, uteslutning av arbetstagare, ändrade statliga åtgärder, transportsvårigheter och andra störningar i säljarens verksamhet.  
 3. Vidare förstår parterna force majeure som den omständighet att leverantörsföretag som säljaren är beroende av för utförandet av avtalet inte uppfyller de avtalsenliga skyldigheterna gentemot säljaren, såvida detta inte är hänförligt till säljaren.  
 4. Om en situation som avses ovan uppstår till följd av att säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot köparen, kommer dessa skyldigheter att upphävas så länge som säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter. Om den situation som avses i föregående mening har varat i 30 kalenderdagar har parterna rätt att helt eller delvis skriftligen häva avtalet.
 5. Om force majeure kvarstår i mer än tre månader har köparen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Upplösning är endast möjlig genom rekommenderat brev.

Artikel 12 Överlåtelse av rättigheter

 1. Inga rättigheter för någon part enligt detta avtal får överlåtas utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Denna bestämmelse gäller som en klausul med äganderättslig verkan enligt artikel 3:83 (2) i den nederländska civillagen.  

Artikel 13: Äganderätt och rätt till kvarhållande

 1. Varorna som finns hos säljaren och levererade varor och delar förblir säljarens egendom tills köparen har betalat hela det överenskomna priset. Fram till dess kan säljaren åberopa sitt äganderättsförbehåll och återta varorna.  
 2. Om de överenskomna belopp som ska betalas i förskott inte betalas eller inte betalas i tid, har säljaren rätt att avbryta arbetet tills den överenskomna delen har betalats. Det föreligger I så fall kan en försenad leverans inte åberopas mot säljaren.  
 3. Säljaren har inte rätt att pantsätta de varor som omfattas av dess äganderättsförbehåll eller att belasta dem på något annat sätt.
 4. Säljaren förbinder sig att försäkra de varor som levereras till köparen under äganderättsförbehåll och att hålla dem försäkrade mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld och att göra försäkringen tillgänglig för inspektion på första begäran.  
 5. Om varor ännu inte har levererats, men den överenskomna förskottsbetalningen eller priset inte har betalats i enlighet med avtalet, har säljaren rätt till kvarhållande. Föremålet kommer då inte att levereras förrän köparen har betalat i sin helhet och i enlighet med avtalet.  
 6. I händelse av likvidation, insolvens eller uppskjutande av köparens betalningar förfaller köparens skyldigheter omedelbart och ska betalas.  

Artikel 14: Ansvar 

 1. Eventuellt ansvar för skada som uppstår till följd av eller i samband med fullgörandet av ett avtal är alltid begränsat till det belopp som i det aktuella fallet betalas ut av den eller de ansvarsförsäkringar som tecknats. Detta belopp ökas med det överskjutande beloppet enligt relevant policy.  
 2. Säljarens ansvar för skada till följd av uppsåt eller avsiktlig vårdslöshet av säljaren eller hans ledande underordnade är inte uteslutet.
 3. Säljaren är inte ansvarig för skador som orsakats av vårdslös användning eller missbruk av sålda föremål.
 4. Smartklockorna är inte medicinska eller vetenskapliga instrument. Enheterna är uteslutande avsedda för rekreation. De uppmätta värdena är endast för referens och är därför rent vägledande. De är därför aldrig avsedda för medicinska eller vetenskapliga ändamål och Valante tar inget ansvar för några medicinska tolkningar därav. Vid medicinska problem bör användare alltid konsultera en läkare. Valante ansvarar inte heller för eventuella avvikande värden.

Artikel 15: Reklamationsskyldighet

 1. Köparen är skyldig att omedelbart rapportera klagomål om det utförda arbetet till Säljaren. Klagomålet innehåller en så detaljerad beskrivning av bristen som möjligt, så att säljaren kan svara på lämpligt sätt.  
 2. Om ett klagomål är välgrundat är säljaren skyldig att reparera det ordentligt och vid behov ersätta det.

Artikel 16: Garantier

 1. Om garantier ingår i avtalet gäller följande. Säljaren garanterar att den sålda fastigheten uppfyller avtalet, att den kommer att fungera utan fel och att den är lämplig för den användning som köparen avser att göra av den. Denna garanti gäller under en period av ett år efter mottagandet av den fastighet som sålts av köparen. 
 2. Syftet med nämnda garanti är att upprätta en sådan riskfördelning mellan säljaren och köparen att konsekvenserna av ett brott mot en garanti alltid är helt på bekostnad och risk för säljaren och att säljaren aldrig kan åberopa artikel 6:75 i den nederländska civillagen med avseende på ett brott mot en garanti. Bestämmelserna i föregående mening gäller även om överträdelsen var känd för köparen eller kunde ha varit känd genom att genomföra en utredning. 
 3. Ovannämnda garanti gäller inte om felet har uppstått till följd av felaktig eller felaktig användning eller om köparen eller tredje part - utan tillstånd - har gjort ändringar eller försökt att göra dem eller har använt den inköpta varan för ändamål som den inte är avsedd för. 
 4. Om garantin som tillhandahålls av säljaren avser en vara som produceras av en tredje part, är garantin begränsad till den garanti som tillhandahålls av den tillverkaren. 
 5. Kunden ansvarar för eventuella frakt- och hanteringskostnader i samband med retur av produkten. Denna serviceavgift är 15 euro.
 6. När Valante har mottagit smartklockan och verifierat att den omfattas av garantin kommer de att reparera eller byta ut produkten och returnera den till kunden. Om produkten repareras kommer den att returneras till kunden i gott skick. Om produkten ersätts kommer den att ersättas med en ny eller renoverad smartwatch av samma, eller om den inte är tillgänglig, en liknande modell.

Artikel 17: Försökt undvika

 1. Detta avtal mellan säljaren och köparen regleras uteslutande av nederländsk lag. Den nederländska domstolen är behörig. 
 2. CISG's tillämplighet är uttryckligen utesluten.
 3. Om, i rättsliga förfaranden, en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor anses vara oskäligt betungande, ska de återstående bestämmelserna förbli i full kraft.   

Artikel 18: Val av forum

Alla tvister som härrör från detta avtal ska endast lämnas till behörig domstol i distriktsdomstolen i Amsterdam.   

Kontakta gärna vår kundtjänst för frågor om din beställning!

Klarna Betalningsmetoder

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig följande betalningsmetod(er). Betalning ska ske till Klarna.

 • Efterbetalning

Du hittar mer information i Klarnas användarvillkor. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och som beskrivs i Klarnas integritetspolicy.